ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
LICEUL ”SEVER BOCU” LIPOVA

LOCALITATEA  LIPOVA, Str. Bugariu nr.5
tel. 0257563434
e-mail:severbocu@yahoo.com
Nr. 2/ 07.10.2020

ANUNŢ CONCURS
           Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/23.mart.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant :
          LICEUL ”SEVER BOCU”  –Localitatea LIPOVA, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor –  1,00 normă pe perioadă nedeterminată.

                 Condiţii generale de participare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  d) are capacitate deplină de exerciţiu
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
  Studii generale sau studii medii
  • Abilităţi de muncă in echipă
  • Efectuează sarcinile , atribuţiile , responsabilităţile din fişa postului
  • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă
  Probe de concurs

  Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
  1. selecţia dosarelor de înscriere
  2. proba scrisă şi proba practică – la sediul Liceului ”Sever Bocu”, conform calendarului de desfășurare a concursului
  3. interviul – la sediul Liceului ”Sever Bocu”, conform calendarului de desfăşurare a concursului
  Dosarul de concurs
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele :
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau,o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, extras revisal
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
  • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare


      Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR

 1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
  2. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
  FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
  îngrijitor.
  Descrierea postului
  1. Compartimentul administrativ-deservire
  2. Denumirea postului: îngrijitor/muncitor întreţinere
  3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână
  Cerinţele postului
  • Studii generale sau studii medii
  Relaţii cu alte posturi:
  1. ierarhice de subordonare:directorilor şcolii şi administratorului
  2. de colaborare:elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare
  Obiectivele specifice postului
  1. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI.
  2. Participă la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.

3.Execută lucrări de întreţinere a localurilor de şcoală, a mobilierului, a grupurilor sanitare, a zugrăvelilor, de igienizare a spatiilor din instituţie.

4.În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.
Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza  criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c.) din Legea nr.284/2010:


       Concursul se organizează la sediul Liceului ”Sever Bocu” Lipova, judeţul Arad în data de 12 noiembrie  2020.

       Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.10.-6.11.2020, la sediul unității zilnic între orele 8,00-16,00.


       Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate şi la sediul instituţiei .
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediu  Liceului ”Sever Bocu” Lipova

telefon-0257563434.

Director,

Prof. BERINDEI OVIDUȚA