„ÎMPREUNĂ PENTRU PROGRES”

Subproiectul AG 24 cu titlul „ÎMPREUNĂ PENTRU PROGRES”

Valoarea grantului 315 016 lei

OBIECTIV GENERAL:

 

Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale la nivelul Liceului „Sever Bocu” Lipova în vedereacreșterii promovabilității anuale la bacalaureat,  participării și creșterii promovabilității la examenele de final de ciclu și reducerea abandonului școlar.

 

Țintele strategice ale Planului de Acțiune al Școlii din care derivă obiectivul general:

1.Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare identificate, în scopul inserţiei rapide pe piaţa muncii a cel puţin 60% din absolvenţi

 1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii: mobilir, echipamente IT
 2. Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire.
 3. Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare
 4. Dezvoltarea competenţelor cheie, profesionale şi sociale ale elevilor în vederea creșterii promovabilității la bacalaureat și reducerii abandonului școlar.
 5. Toţi elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi servicii de orientare pentru carieră.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectiv specific 1:Scăderea ratei de abandon la nivelul elevilor din clasele IX-XII de la 9,15% la 5% până la sfârșitul anului școlar 2019-2020 prin implicarea elevilor în activități activități remediale, în cadrul firmelor de exercițiu, work-shop-uri de dezvoltare personală.

Obiectiv specific 2:Creșterea ratei de promovabilitate la final de an școlar cu 2% (de la 96% la 98%) până la sfârșitul anului școlar 2019-2020prin activități de remediere școlară.

Obiectiv specific 3:Creșterea motivației pentru studiu a elevilor de la Liceul „Sever Bocu” Lipova  prin participarea activă a unui număr de 110 elevi din învățământul liceal la programe de tip vizite de documentarepână la sfârșitul anului școlar 2019-2020.

Obiectiv specific 4: Creșterea eficienței procesului de formare a competențelor cheie a unui număr de 110 elevi la Liceul „Sever Bocu” Lipova  în vederea susținerii cu succes a examenelor de certificare a competențelor profesionale până la sfârșitul anului școlar 2019-2020.

Obiectiv specific 5:Creşterea ratei promovabilităţii la examenul de bacalaureat la seria curentă de la 79,31%  la 84% la sfârșitul anului școlar 2019-2020.

BENEFICIARII DIRECȚI AI PROIECTULUI  sunt elevii de liceu, care vor fi ajutați prin orele remediale care se vor a vea ocazia să participe la ore remediale în vederea pregătirii examenelor de bacalauret după orele de curs și la activități extracurricularre care vor avea ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare, o mai bună cunoaștere interpersonală, dezvoltarea capacității de priorittizare a nevoilor de dezvoltare personală și în același timpp creșterea motivației pentru învățare. În proiect vor fi incluși un număr de 556 de elevi de-a lungul celor 5 ani de proiect.

BENEFICIARII INDIRECȚI sunt personalul didactic care va beneficia de o mai bună comunicare cu elevii ce va determina mai multă eficiență în procesul de învățământ. Ceilalți elevi din școală vor beneficia de rezultatele acestui proiect ca urmare a diseminării experienței celor implicați direct, cu atât mai mult cu cât în proiect sunt implicați elevi din fiecare clasă. Părinții acestor elevi vor fi informați despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului, gradul de satisfacție al părinților va crește în urma absolvirii liceului de către copii, realizare care va ușura integrarea socio-profesională a acestora și va duce la rezolvarea problemelor financiare ale familiei din care provin.

Rezultatele preconizate vor duce la scăderea numărului de șomeri, creșterea numărului de absolvenți care urmează învățământul superior, iar agenții economici din zonă vor beneficia de  forță de muncă bine calificată ceea ce va duce la prosperitatea și creșterea gradului de civilizație  în întreaga comunitate.

Profesorii vor avea satisfacția muncii depuse prin atingerea obiectivelor propuse în condiții îmbunătățite și satisfacția adusă de creșterea prestigiului școlii.

DOTĂRI REALIZATE PRIN PROIECT PÂNĂ ÎN PREZENT

          Începând cu primul an de proiect până în prezent s-au achiziționat echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor după cum urmează:

 • 2 videoproiectoare
 • 1 copiator A3 cu stand
 • 9 calculatoare
 • 6 laptop-uri
 • 1 tablă interactivă
 • 60 laptop-uri pentru elevi în vedrea desfășurării orelor on-line
 • Urmează a mai fi achiziționate în anul școlar 2021-2022 :
 • 1 copiator A3
 • 6 calculatoare sistem all in one
 • 4 table magnetice