Cerere Burse

Lista actelor necesare în anexa de mai jos:

Bani de Liceu

Descarcă aici cererea pentru acordarea bursei „Bani de liceu”

Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială „Bani de liceu” este următorul:

Fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar.

Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror VENIT BRUT LUNAR pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie și august 2021)  este de maxim 500 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PROGRAMULUI “BANI DE LICEU” 

 1. CERERE TIPcompletată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, care se poate descărca de aici.

*Cererea se găseşte la secretariat și pe site-ul școlii)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, care vor fi puse într-un dosar, pe care este specificat, cu majuscule, NUMELE ȘI PRENUMELE BENEFICIARULUI ȘI CLASA) :

 

 1. *COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI 

 

 1. *COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL

 

 1. *COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI

(*cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Se vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât

primitorul, cât si solicitantul.

 

 1. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/ SURORI

 

 1. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; (cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Se vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul)

 

 1. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:

ART. 3 din H.G. 1488/2004

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST) MAXIM 500 RON/ MEMBRU DE FAMILIE.

– CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/membru de familie.

– CUPON DE SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri ( aceasta forma de venit NU ARE CARACTER PERMANENT si nu se incadreaza in prevederile art. 3 alin. 1 din H.G. 1488/2004, dar certifică încadrarea într-o anumită categorie de venit)

– DECLARAŢIE,PE PROPRIE RASPUNDERE, PENTRU MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI CU VENIT ZERO in ultimele 3 luni

 

 1. ADEVERINTA DE LA PRIMĂRIE PENTRU MEMBRII FAMILIEI, CA DETIN sau NU PAMANT. Cei care detin pamant, sa se precizeze pe adeverinta care este venitul anualaferent suprafetei agricole.

 

 1. ADEVERINŢA DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare membru, în parte.
 1. Hotărârea de divorț şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);
 1. Certificat de deces- ( părinte) unde este cazul (copie si original);
 1. ANCHETA SOCIALĂ conform LEGII nr. 416/2001modificată și completată prin Legea nr. 276/2010, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala se depune, conform calendarului, în perioada 26 septembrie -15 octombrie 2021.

 

 1. Pentru elevii din clasa a IX- a: adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară unde au absolvit clasa a VIII-a, din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul scolar anterior depunerii cererii.

Ministerul Educaţiei desfășoară, începând cu anul 2004, Programul naţional de protecţie socială

Prin intermediul acestuia este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/finalizării studiilor.

 • Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018 (disponibilă atașat), începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.